0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti VIS – Výstavba inžinierskych stavieb s.r.o,

Mudroňova 70/4823, Piešťany 92101

IČO: 34 128 549, IČ DPH: SK2020389162

 1. Článok I - Definícia základných pojmov

  1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok a Zmluvy, ktorej sú súčasťou, pod pojmom:
   • „VOP“ sa rozumie tieto všeobecné obchodné podmienky
   • „Poskytovateľ“ sa rozumie spoločnosť VIS – Výstavba inžinierskych stavieb s.r.o, Mudroňova 70/4823, Piešťany 92101, IČO: 34 128 549, IČ DPH: SK2020389162, zápis Obchodný register Okresný súd v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 1527/T
   • „Zákazník“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Poskytovateľom uzatvorila Zmluvu,
   • „Spotrebiteľ“ sa rozumie Zákazník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti ,alebo inej podnikateľskej činnosti,
   • „Podnikateľ“ sa rozumie Zákazník, ktorý nie je Spotrebiteľom
   • „Zmluva“ sa rozumie Nájomná zmluva
   • „Nájomná zmluva“ sa rozumie Nájomná zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom a Poskytovateľom
   • „Nájomca“ sa rozumie Zákazník, ktorý s Poskytovateľom uzavrel Nájomnú zmluvu
   • „Predmet nájmu“ sa rozumie kontajner na skladovacie využitie
   • „Webstránka“ sa rozumie internetová stránka www.boxido.sk
   • „Cena nájmu“ sa rozumie celková nájomná cena podľa Nájomnej zmluvy, ktorá môže zahŕňať rôzne zložky (napr. cenu doplnkových služieb objednaných Zákazníkom)
 2. Článok II. - Rozsah uplatnenia VOP

  1. Týmito VOP sa upravujú vzťahy zo Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom uzatvorenej prostredníctvom Webstránky. Tieto VOP sa primerane použijú aj na vzťahy do Zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom iným spôsobom.
  2. Tieto VOP sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, s čím Zákazník uzatvorením Zmluvy výslovne súhlasí.
  3. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom založené Zmluvou a týmito VOP ako jej súčasťou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a tiež zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
  4. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Podnikateľom založené Zmluvou a týmito VOP ako jej súčasťou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP, ktorých nové znenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto aktualizovaného znenia na Webstránke. Súčasťou Zmluvy aj po prípadnom neskoršom uverejnení aktualizovaných VOP, zostávajú VOP v znení platnom a účinnom v čase predloženia návrhu na uzavretie Zmluvy Zákazníkom.
 3. Článok III - Uzatvorenie Zmluvy

  1. Zákazník predkladá Poskytovateľovi záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy, odoslaním Objednávky prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na Webstránke (ďalej len „Objednávka“) pod automaticky prideleným číslom.
  2. Odoslaním Objednávky, Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil, resp. bol Poskytovateľom oboznámený s Nájomnou zmluvou aj s charakterom služby – nájmu, jeho (ich) celkovou cenou a cenou ostatných nákladov spojených s plnením Zmluvy zo strany Poskytovateľa, ako aj s tým, že v prípade uzavretia Zmluvy, bude povinný Poskytovateľovi túto konkrétnu výšku ceny uhradiť, ďalej, že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Poskytovateľom, ako a,j že sa oboznámil, resp. bol Poskytovateľom oboznámený s dodacími podmienkami a lehotou, do ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje dodať tovar resp. poskytnúť službu. Odoslaním Objednávky Zákazník ďalej potvrdzuje, že pred jej odoslaním sa riadne oboznámil so znením týchto VOP, ich obsahu v plnej miere porozumel, súhlasí s nimi a má záujem o uzatvorenie Zmluvy, ktorej sú súčasťou.
  3. Zmluva je uzatvorená prijatím Objednávky Poskytovateľom vo forme potvrdzujúceho e-mailu s uvedením čísla Objednávky.
  4. Objednávkou je možné objednať iba službu, ktorá sa v čase odosielania Objednávky nachádza v ponuke Poskytovateľa uvedenej na Webstránke.
  5. Poskytovateľ nie je povinný prijať Objednávku. Objednávku Spotrebiteľa nie je Poskytovateľ povinný prijať pokiaľ Objednávka neobsahuje všetky údaje uvedené v objednávkovom formulári, ak sú tieto údaje celkom zrejme nesprávne, ak Spotrebiteľ neuhradil Cenu nájmu riadne a včas podľa príslušného bodu odoslanej faktúry.
  6. Identifikátorom postavenia Zákazníka ako Podnikateľa alebo ako Spotrebiteľa, ktoré samotný Poskytovateľ spravidla pri uzatváraní Zmluvy nie je schopný sám od seba rozlíšiť, je údaj o IČO uvedený v Objednávke. V prípade, ak Zákazník vyplní údaj o svojom IČO uvedením tohto čísla, potvrdzuje, že pri uzatváraní Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, koná ako Spotrebiteľ.
  7. Zákazník môže v lehote 24 hodín od prijatia Objednávky Poskytovateľom písomne (e-mailom) odstúpiť od Zmluvy ako celku.
 4. Článok IV - Dodacie podmienky

  1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu Zákazníkovi v termíne podľa Zmluvy, ktorým je termín (deň) uvedený v Objednávke, pokiaľ sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú písomne (e-mailom) inak. O čase poskytnutia Predmetu nájmu bude Zákazník informovaný Poskytovateľom telefonicky, prípadne formou SMS, vopred na telefónne číslo uvedené v Objednávke. (resp. podľa dohody s Poskytovateľom).
  2. O odovzdaní a prevzatí Predmetu nájmu sa spíše protokol, v ktorom sa uvedie Poskytovateľ, Zákazník, číslo Objednávky, miesto a dátum (čas) prevzatia, údaje o osobe preberajúcej Predmet nájmu v mene Zákazníka, o vzťahu tejto osoby k Zákazníkovi, popis stavu preberaného Predmetu nájmu s uvedením prípadných vád preberaného Predmetu nájmu či iných námietok/poznámok Zákazníka, alebo Poskytovateľa, údaje o mieste na ktorom sa bude Predmet nájmu nachádzať, údaje o tom kto zabezpečí prevozy Predmetu nájmu ak bude mimo areálu Poskytovateľa a náklady na prevozy. Zákazník, resp. osoba konajúca v jeho mene je povinný podpísať preberací protokol, v prípade, ak tak odmietne urobiť, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť Predmet nájmu odovzdať z dôvodu zmarenia, resp. odmietnutia prevzatia Predmetu nájmu Zákazníkom; v tomto prípade platí, že Poskytovateľ od zmluvy okamihom odmietnutia podpísania preberacieho protokolu odstúpil s čím Zákazník súhlasil.
  3. Pri prevzatí Predmetu nájmu je Zákazník povinný skontrolovať si stav Predmetu nájmu a prípadné vady uviesť v protokole podľa bodu 4.2 týchto VOP.
  4. Ak dohodnutý termín prevzatia Predmetu nájmu bude z technických dôvodov nesplniteľný, Poskytovateľ o tom bezodkladne upovedomí Zákazníka e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Ak následne do 24 hodín po pôvodne dohodnutým termínom nedôjde k dohode Poskytovateľa a Zákazníka o prevzatí Predmetu nájmu v náhradnej lehote, o poskytnutí iného Predmetu nájmu v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, alebo ak Zákazník dovtedy neodstúpi od Zmluvy, má Poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 5. Článok V - Cena predmetu nájmu a platobné podmienky

  1. Cena nájmu je účtovaná v súlade s cenami podľa platného cenníka uvedeného na Webstránke v mene Euro (€). Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka, ktorého nové znenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto aktualizovaného znenia na Webstránke. Cena nájmu je aj po prípadnej neskoršej zmene cenníka určená v súlade s cenníkom platným a účinným v čase predloženia návrhu na uzavretie Zmluvy Zákazníkom.
  2. Ceny nájmu sú uvedené na Webstránke sú stanovené v súlade so zák. č 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  3. Zákazník je povinný zaplatiť Cenu nájmu po zaslaní Objednávky Poskytovateľovi, ak sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú písomne (e-mailom) inak.
  4. Cena nájmu zahŕňa všetky náklady spojené s užívaním Predmetu nájmu, ak sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú písomne (e-mailom) inak. Zákazník uhrádza platbu v hotovosti, prevodom alebo vkladom na účet Poskytovateľa. Zákazník platí poplatky za vklad do banky.
  5. Minimálna doba prenájmu Predmetu nájmu je 30 dní (fakturačný mesiac). Pri akomkoľvek kratšom prenájme sa účtuje sadzba ako pri plnom 30 dňovom prenájme.
  6. Daňový doklad je považovaný za uhradený dňom, kedy je čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.
  7. Nájomca je povinný pri prevzatí Predmetu nájmu zložiť Poskytovateľovi depozit na zabezpečenie akéhokoľvek záväzku Nájomcu založeného, alebo súvisiaceho s Nájomnou zmluvou a to vo výške nájomného za jeden mesiac. V prípade omeškania Nájomcu splnením akéhokoľvek peňažného záväzku založeného alebo súvisiaceho s Nájomnou zmluvou je Poskytovateľ oprávnený použiť kauciu na úhradu takého záväzku Nájomcu, Poskytovateľ informuje o tejto skutočnosti Nájomcu.
  8. Nájomca bol oboznámený, že v prípade existencie splatných zmluvných alebo mimozmluvných záväzkov Nájomcu založených, alebo súvisiacich s touto Zmluvou, je Poskytovateľ oprávnený zablokovať vstup do areálu, kde sa nachádza Predmet nájmu a zároveň zadržať hnuteľné veci Nájomcu uskladneného v Predmete nájmu, a to až do doby uhradenia všetkých splatných zmluvných a mimozmluvných záväzkov Nájomcu založených, alebo súvisiacich zo Zmluvou.
 6. Článok VI - Povinnosti poskytovateľa

  1. Poskytovateľ je povinný:
   1. dodať správny druh a množstvo Predmetu nájmu v stanovenej Cene nájmu, podľa Zmluvy,
   2. dodať Predmet nájmu včas, podľa Zmluvy,
   3. odovzdať Zákazníkovi najneskôr spolu s Predmetom nájmu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Predmetu nájmu,
   4. vystaviť a priložiť k Predmetu nájmu faktúru ako daňový doklad, faktúru s QR kódom Poskytovateľ pošle Zákazníkovi na email uvedený v Objednávke,
 7. Článok VII - Povinnosti Zákazníka

  1. Zákazník je povinný:
   1. prevziať Predmet nájmu,
   2. zaplatiť za objednaný Predmet nájmu stanovenú Cenu nájmu v lehote splatnosti,
   3. potvrdiť v protokole podľa Čl IV. bodu 4.2 týchto VOP prevzatie Predmetu nájmu svojím podpisom, resp. podpisom osoby preberajúcej Predmet nájmu v mene Zákazníka,
   4. skontrolovať Predmetu nájmu pri jeho prevzatí a uviesť zistené vady do protokolu podľa Čl IV. bodu 4.2 týchto VOP
  1. Nájomca je povinný:
   1. užívať Predmet nájmu v súlade s účelom, na ktorý je určený a to výlučne na účel uskladnenia hnuteľných veci v Predmete nájmu a zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by mali za následok väčšie opotrebenie Predmetu nájmu, ako v prípade riadneho užívania; Nájomca nemôže skladovať v Predmete nájmu výbušné, toxické, horľavé – chemické a život ohrozujúce látky,
   2. užívať Predmet nájmu tak, aby nerušil pri výkone svojich oprávnení ostatných Nájomníkov, ktorí budú mat prenajaté kontajneri v susedstve, resp. v blízkosti Predmetu nájmu,
   3. počínať si tak, aby nespôsobil na Predmete nájmu akékoľvek škody, inak je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky škody a náklady s tým spojné,
   4. bezodkladne oznamovať Poskytovateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré môže spôsobiť škodu na majetku Nájomníka alebo ostatných Nájomcov, ktorý budú mat prenajaté kontajneri v susedstve, resp. v blízkosti Predmetu nájmu,
   5. bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi počas trvania nájmu vznik závad , opráv a prác, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ na Predmete nájmu,
   6. po ukončení nájmu odovzdať Poskytovateľovi Predmet nájmu prázdny, čistý a v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvykle opotrebenie, a to tak, aby bol Predmet nájmu spôsobilý na okamžité prenajatie ďalšej osobe,
   7. nahradiť Poskytovateľovi všetky škody alebo náklady spôsobené porušením povinností Nájomcu,
   8. nahradiť Poskytovateľovi všetky škody, náklady, platby, ktoré musel vynaložiť a/alebo sankcie , ktoré mu boli uložené zo strany orgánu verejne moci, a to z dôvodov týkajúcich sa vecí uskladnenia v Predmete nájmu,
   9. používať prenajatý Predmet nájmu v súlade s technickými podmienkami a platnými normami na prevádzku,
   10. pri používaní Predmetu nájmu dodržiavať príslušné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygienické predpisy, predpisy o ochrane životného prostredia, predpisy o protipožiarnej ochrane a iné všeobecne záväzné právne predpisy,
   11. zabezpečiť, aby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nedošlo k prenechaniu prenajatého Predmetu nájmu tretej osobe alebo aby prenajatý Predmet nájmu nebol používaný inak ako v súlade s dojednanými podmienkami Nájomnej zmluvy,
   12. zdržať sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa vykonávania akýchkoľvek zmien alebo technických úprav na prenajatom Predmete nájmu, pričom úhradu nákladov s tým spojených môže Nájomca od Poskytovateľa požadovať len vtedy, pokiaľ sa Poskytovateľ na takúto úhradu písomne zaviazal,
   13. umožniť Poskytovateľovi kedykoľvek na požiadanie prístup k prenajatému Predmetu nájmu za účelom vykonania kontroly a to bez zbytočného odkladu,
   14. zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k právnej dispozícií s prenajatým Predmetom nájmu,
   15. Nájomca, v prípade straty, alebo zničenia prenajatého Predmetu nájmu je povinný platiť nájomné a poplatok z omeškania dokiaľ stratu, alebo zničenie veci Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou neohlásil alebo dokiaľ sa o tom Poskytovateľ inak nedozvedel,
   16. ak Nájomca nevyprace Predmet nájmu ani do 5 dní od zániku nájmu, Poskytovateľ je oprávnený Predmet nájmu vypratať, vypratané veci za prítomnosti notára alebo inej verejnej osoby spísať a prípadne uložiť veci uskladnené v Predmete nájmu u tretej osoby. Ak si Nájomca neprevezme svoje vypratané veci ani v písomne poskytnutej primeranej lehote, Poskytovateľ je oprávnený vypratané veci na účet Nájomcu vhodným spôsobom speňažiť, s čím nájomca súhlasí. Z výťažku zo speňaženia podľa predchádzajúcej vety, je Poskytovateľ oprávnený uspokojiť všetky svoje splatné pohľadávky, alebo pohľadávky súvisiace so Zmluvou a zvyšok je povinný bez zbytočného odkladu vydať Nájomcovi. Nájomca je povinný uhradiť všetky škody, náklady a poplatky, ktoré Poskytovateľ v tejto súvislosti vynaložil, a to vrátane nákladov na výmenu bezpečnostných prvkov, ak neboli vrátené, to neplatí, ak tieto nároky Poskytovateľa boli uspokojené podľa predchádzajúcej vety,
   17. Nájomca týmto udeľuje súhlas Poskytovateľovi na vypratanie Predmetu nájmu a speňaženia vyprataných vecí, ak nastane situácia podľa bodu 16
  1. Nájomca ma zakázané:
   1. vykonávať na Predmete nájmu akékoľvek stavebné či iné úpravy alebo zmeny,
   2. vykonávať s Predmetom nájmu akékoľvek faktické dispozičné úkony, najmä Nájomca nesmie Predmet nájmu premiestňovať alebo inak s ním manipulovať,
   3. využívať Predmet nájmu na skladovanie vecí a/alebo látok, ktorých držanie a/alebo uskladnenie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
   4. bez príslušného povolenia, alebo iného oprávnenia uložiť v Predmete nájmu vec, ktorej držbu, alebo dispozíciu sa vyžaduje povolenie alebo iné oprávnenie zo strany orgánu verejnej moci,
   5. využívať Predmet nájmu na skladovanie akýchkoľvek vecí, ktoré môžu spôsobiť škodu na živote, zdraví, majetku, alebo životnom prostredí ako aj zvierat,
   6. využívať alebo umožniť využívať Predmet nájmu na bývanie alebo na obdobné užívanie, najmä je zakázané v Predmete nájmu prenocovať,
   7. umožniť prístup tretím osobám do areálu, kde sa nachádza Predmet nájmu, ak sa Nájomca a Poskytovateľ nedohodnú inak, pričom v takom prípade je Nájomca povinný uviesť Poskytovateľovi zoznam osôb, ktoré budú mať prístup k Predmetu nájmu,
   8. zriadiť si v Predmete nájmu dielňu alebo obchod alebo iné podobné zariadenia,
  1. Nájomca je oprávnený:
   1. dať Predmet nájmu do podnájmu, avšak len po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa,
   2. mať zabezpečený prístup k Predmetu nájmu,
  1. Nájomca bol oboznámený:
   1. bol Poskytovateľom poučený o riadnom užívaní a zabezpečení Predmetu nájmu, o možnostiach prístupu k Predmetu nájmu, ako aj o všetkých súvisiacich aspektoch,
   2. výlučne Nájomca zodpovedá za veci uskladnené v Predmete nájmu,
   3. v prípade, ak bude zo strany orgánu verejnej moci uložená Poskytovateľovi akákoľvek sankcia v súvislosti s vecami uskladnenými v Predmete nájmu Nájomcom, Nájomca sa zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi všetky škody, náklady a platby, ktoré v tomto kontexte Poskytovateľ vynaložil,
   4. v plnom rozsahu zodpovedá za tretie osoby, ktorým bol po dohode s Poskytovateľom umožnení prístup k Predmetu nájmu,
  1. Članok VIII - Odstúpenie od Zmluvy

   1. Zákazník a Poskytovateľ môžu odstúpiť od Zmluvy ak je to uvedené v Zmluve, alebo ak to umožňuje všeobecne záväzný právny predpis.
   2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zákazník objednaný Predmet odmietne prevziať.
   3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť o Zmluvy, ak Nájomca napriek písomnému upozorneniu: - užíva Predmet nájmu v rozpore s jeho účelom
   4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne, alebo prostredníctvom e-mailu. Za e-mail Poskytovateľa sa považuje e-mail: info@boxido.sk, za e-mail Zákazníka sa považuje e-mail uvedený v Objednávke. Pre účinné odstúpenie od Zmluvy je nevyhnutné použiť správne obe e-mailové adresy, tak e-mailovú adresu odosielateľa ako aj e-mailovú adresu prijímateľa. V prípade písomného odstúpenia od Zmluvy v listinnej podobe je možné zaslať odstúpenie od zmluvy na adresu Poskytovateľa: VIS – Výstavba inžinierskych stavieb s.r.o, o sídlom Mudroňova 70, P.O. BOX C16, Piešťany, PSČ 921 01. Na odstúpenie od Zmluvy Zákazník môže, avšak nie je povinný, použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý si stiahne z Webstránky.
   5. Lehota na odstúpenie od Zmluvy zo strany Zákazníka je zachovaná, ak Zákazník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
   6. Zákazník nemôže odstúpiť od Nájomnej zmluvy, ak došlo k začatiu nájmu s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Nájomnej zmluvy po uplynutí doby nájmu, a ak došlo k uplynutiu doby nájmu. V prípade ak odstúpi Zákazník od Nájomnej zmluvy počas doby nájmu, nemá Zákazník nárok na vrátenie žiadnej časti nájmu.
  2. Článok IX - Reklamácie

   1. Reklamáciu môže Zákazník uplatniť do protokolu podľa bodu 4.2 týchto VOP, e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa info@boxido.sk.
   2. Lehota na uplatnenie vád sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   3. V rámci reklamačného konania bude každá reklamácia vybavená v lehote najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
   4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Nájomca právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Poskytovateľ je povinný Nájomcovi reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Nájomca môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Predmetu nájmu, alebo ak sa vada týka len niektorej položky z Predmetu nájmu, požadovať výmenu tejto položky alebo jej súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.
   5. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť poškodený Predmet nájmu za nepoškodený.
   6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Predmet nájmu mohol riadne užívať ako Predmet nájmu bez vady, má Nájomca právo na výmenu veci, alebo má právo od Zmluvy odstúpiť.
  3. Článok X - Záverečné ustanovenia

   1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11.05.2021.
   2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Zákazníkovi dňom uzatvorenia Zmluvy.
   3. Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, Zmluvu je možné meniť iba na základe dohody Zákazníka a Poskytovateľa.
   4. Zákazník a Poskytovateľ sa dohodli, že všetku komunikáciu , najmä, nie však výlučne: faktúry, výpovede, odstúpenie, reklamácie, oznámenia o škode, si budú zasielať elektronicky na e-mail adresy Prenajímateľa a Nájomcu uvedené v Objednávke, čo nevylučuje papierový písomný styk ak sa na tom Nájomca a Prenajímateľ dohodnú, resp., elektronický styk bol znemožnený.